Welsh version below / Fersiwn Gymraeg isod

360° video stands out as a revolutionary tool with remarkable applications, particularly in the realm of accessibility. For individuals with mobility issues or issues of anxiety, the immersive experience offered by 360° videos holds immense promise in improving their quality of life, fostering empathy, and promoting inclusivity.

360° videos provide an unparalleled opportunity to virtually transport individuals to places they might otherwise be unable to visit. Museums, national parks, historical landmarks, and other physically inaccessible sites suddenly become accessible through the power of technology.

A still from 360° video of a Cornish Tin Mine. The rugged coast is inaccessible to many people. ©Vision Fountain

Immersive videos, especially when viewed via VR headsets, allows individuals to explore the world, breaking down the barriers that mobility limitations impose. 360° videos have the potential to offer a new sense of freedom and exploration.

The therapeutic potential of 360° videos for individuals is a compelling aspect of their application. For those who are unable to engage in physical activities or travel, these immersive experiences can provide a form of mental and emotional relief.

A still from 360° video of a mountain stream in the Brecon Beacons. An area inaccessible to many people. ©Vision Fountain

For individuals who may face anxiety issues when confronting unfamiliar setting, a 360° video of that setting, could provide a safe space to practice and familiarise. Individual with anxiety issues who may find getting on a bus, visting the local shop or doctors, could practice in their own home, via a 360° video and virtual reality headset.

Virtual journeys to natural settings, bustling heritage sites and urban landscapes can have a positive impact on mental well-being. Such experiences can alleviate feelings of isolation, offering a window to the world that might otherwise remain closed.

The potential of 360° videos is immense especially when these videos are compatible with assistive technologies, such voice commands.

As a content creators and we must take into account the diverse needs and preferences of individuals with varying degrees of mobility and varying degrees of anxiety. Content must be tailored to be informative and engaging. It is crucial that crucial to have an understanding of the desired outcome and the needs of an audience to achieve the desired impact. – ends

Fideo 360° a Chynhwysiant

Mae fideo 360° yn sefyll allan fel offeryn chwyldroadol gyda cheisiadau rhyfeddol, yn enwedig yn y maes o hygyrchedd. I unigolion sydd â phroblemau symudedd, mae’r profiad ddyfal a gynigir gan fideos 360° yn cynnig addewid enfawr o wella ansawdd eu bywyd, meithrin empathi, a hyrwyddo cynhwysiant.

Mae fideos 360° yn darparu cyfle anghyffelyb i gludo unigolion sydd â heriau symudedd i leoedd y byddent fel arall yn analluog i’w hymweld â nhw. Mae amgueddfeydd, parciau cenedlaethol, mannau hanesyddol a thirnodau eraill sydd fel arall yn anhygyrch yn dod yn hygyrch drwy rym dechnoleg.

Mae fideos ddyfal yn caniatáu i unigolion archwilio’r byd, gan chwalu’r rhwystrau y mae cyfyngiadau symudedd yn aml yn eu gosod. Mae gan fideos 360° y potensial i gynnig ymdeimlad newydd o ryddid ac archwilio, yn enwedig i’r rhai y mae eu symudedd yn cael ei gyfyngu.

Mae potensial therapiwtig fideos 360° i unigolion sydd â phroblemau symudedd yn agwedd swynol ar eu defnydd. I’r rhai nad ydynt yn gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol neu deithio, gall y profiadau ddyfal hyn ddarparu math o ryddhad meddyliol ac emosiynol. Gall taith rithwir i leoliadau naturiol, safleoedd treftadaeth prysur a thirweddau trefol effeithio’n gadarnhaol ar les meddyliol. Gall profiadau o’r fath liniaru teimladau o unigrwydd, gan gynnig ffenestr i’r byd y gallai fel arall aros heb ei agor.

Mae potensial fideos 360° i unigolion sydd â phroblemau symudedd yn enfawr, yn enwedig pan fo’r fideos hyn yn cyd-fynd â thechnolegau cynorthwyol, fel geiriau cyfarwyddo, er mwyn sicrhau profiad cynhwysol i bob defnyddiwr.

Rhaid i greawdwr y cynnwys ystyried anghenion amrywiol a dewisiadau unigolion sydd â graddau amrywiol o symudedd ac ansicrwydd. Rhaid teilwra’r cynnwys i fod yn hysbys ac atyniadol. Mae’n hanfodol cael dealltwriaeth o’r canlyniad disgwyliedig a anghenion y gynulleidfa er mwyn cyflawni’r effaith a ddisgwylir.

Share